Veelerveen - Omg. Loosterweg

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Percelen landbouwgrond gelegen te Veelerveen en Vriescheloo, in totaal: ca. 25.59.40 ha.

Het betreft veenkoloniale zandgrond van een goede kwaliteit, welke zowel geschikt is voor de veehouderij alswel voor de akkerbouw. De percelen zijn ontsloten door openbare verharde wegen.

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Bellingwolde sectie N, nummer: 992, grootte: 2.88.73 ha.
Kad. Bellingwolde sectie N, nummer: 994, grootte: 2.06.96 ha.
Kad. Bellingwolde sectie N, nummer: 996, grootte: 0.79.40 ha.
Kad. Bellingwolde sectie N, nummer: 984, grootte: 12.22.02 ha.
Kad. Bellingwolde sectie N, nummer: 321, grootte: 0.83.48 ha.
Kad. Bellingwolde sectie N, nummer: 983, grootte: 6.78.81 ha.


Totaal groot: ca. 25.59.40 ha.

 

De percelen landbouwgrond zijn plaatselijk gelegen aan de Loosterweg, Veelerscheiding en Dijkweg te Veelerveen en Vriescheloo,

Opmerkingen:
De percelen landbouwgrond zijn op dit moment in gebruik als melkveebedrijf.

 

Toeslagrechten:

In de oude situatie van toeslagrechten waren er 25,50 toeslagrechten met een bruto waarde van ca. 669,- per recht (totaal 17.060,- euro).

 

Milieuvergunningen:

Bij de gemeente op aanvraag in te zien.

 

Bestemming:

De percelen zijn gelegen in een agrarisch gebied.

 

Zakelijke rechten:

Op het perceel Bellingwolde N 983 rust een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht t.b.v. Waterschap Hunze en Aa's, ontleend aan: Hyp 4 52835/198 d.d. 09-08-2007.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een totale ruilverkavelingslast van ca. 1103 euro per jaar met als eindjaar 2016 op het object.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.